Eco slim hivatalos oldal.

eco slim hivatalos oldal

Přečtěte si návod k použití a věnujte pozornost těmto symbolům. Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny nabíječky Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na nabíječce, akumulátoru a výrobku.

eco slim hivatalos oldal

Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř nabíječky. Může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li snížit riziko zranění, používejte pouze akumulátory Facom.

eco slim hivatalos oldal

Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit poranění osob a poškození. Cizorodé materiály vodivé povahy, jako je například prach z broušení, špony, drátky, hliníkové fólie nebo jakékoliv nahromadění kovových částic, by neměly vniknout do prostoru pro baterii. Není-li vložen akumulátor, vždy odpojte nabíječku od elektrické sítě.

Před čištěním nabíječku odpojte. Nabíječka a akumulátor jsou speciálně navrženy tak, aby byly kompatibilní. Jakékoli jiné použití může mít za následek riziko požáru, úrazu nebo usmrcení elektrickým proudem. Nevystavujte nabíječku dešti ani sněhu. Při vytahování ze zásuvky uchopte zástrčku, nikoli kabel. Tím se sníží riziko poškození zástrčky a napájecího kabelu. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se po něm nešlapalo, nezakopli jste o něj ani nebyl jinak poškozen či namáhán.

Nepoužívejte prodlužovací kabel, pokud to není nezbytně nutné. Použití nesprávného prodlužovacího kabelu by mohlo vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo usmrcení.

eco slim hivatalos oldal

Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem či zástrčkou - nechte okamžitě vyměnit. Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu, pádu nebo jinému poškození. Odneste ji do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte nabíječku.

Pokud je vyžadován servis nebo oprava odneste ji do autorizovaného servisního střediska.

Insumed мнения, форум, коментари

Nesprávná montáž může vést k úrazu elektrickým proudem, usmrcení elektrickým proudem nebo požáru. V případě poškození napájecího kabelu musí být kabel ihned vyměněn u výrobce, servisního zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.

Při čištění odpojte nabíječku ze zásuvky. Tím se sníží riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí baterie toto riziko nesníží. NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky dohromady. Nabíječka je určena pro použití se standardním napětím V. Nepokoušejte se používat jiné napětí. Toto ustanovení se nevztahuje na automobilovou nabíječku.

Insumed капсули, съставки, как да го приемате, как работи, странични ефекти

CH obr. Tato nabíječka nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. Jednoduše umístěte akumulátor do zapojené nabíječky a akumulátor se bude automaticky nabíjet. V tabulce na konci tohoto návodu zjistěte kompatibilitu nabíječek a akumulátorů. Tyto nabíječky a akumulátory jsou profesionální nářadí. Nezkušení uživatelé tohoto nářadí vyžadují dohled.

Tento výrobek není určen pro používání osobami včetně dětíkteré trpí úbytkem fyzických, smyslových nebo duševních schopností nebo nedostatkem zkušeností, znalostí či dovedností, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti by si nikdy neměly hrát s tímto výrobkem. Elektrická bezpečnost Elektromotor je určen pouze pro jedno napětí.

De ce nu!? Ciocolata nu fie incluse Black Latte în dieta de produse alimentare de sex feminin, dar nu este o excepție! Știați că ciocolata neagra este moderație consuma un efect pozitiv asupra functiei cardiace? Sunt sigur că știi că ciocolata nu este inclus intr-o dieta dieta femeie alimente.

Vždy zkontrolujte, zda napětí akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také se ujistěte, že napětí vaší nabíječky odpovídá parametrům vaší sítě.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálně připraveným kabelem, který je k dispozici přes servisní organizaci FACOM.

ECO SLIM : ARNAQUE !!!!

Výměna síťové zástrčky Velká Británie a Irsko Pokud je nutná instalace nové síťové zástrčky: Bezpečně zlikvidujte starou zástrčku. Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na nové zástrčce.

eco slim hivatalos oldal

Modrý vodič připojte k nulové svorce. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitní zástrčkou. Doporučovaná pojistka: 3 A. Použití prodlužovacího kabelu Prodlužovací kabel by neměl být používán, pokud to není nezbytně nutné. Používejte schválený prodlužovací kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky. Minimální průřez vodiče je 1 mm 2 ; maximální délka je 30 m. Při použití role kabelu vždy vytočte celou délku kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny pro všechny akumulátory Při objednávání náhradních akumulátorů uveďte katalogové číslo a napětí. Akumulátor není při dodání zcela nabitý. Před použitím akumulátoru a nabíječky si přečtěte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Při nabíjení postupujte podle uvedených pokynů. Vložení nebo vyjmutí akumulátoru z nabíječky může způsobit vznícení prachu nebo výparů. Nepokoušejte se o násilné zasunutí akumulátoru do nabíječky. Nestříkejte na nářadí, ani je neponořujte do vody či jiných kapalin.

Neskladujte a nepoužívejte nářadí a akumulátory na místech, kde může teplota dosáhnout nebo překročit 40 C F například venkovní kůlny nebo kovové budovy v létě. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být akumulátor před použitím plně nabitý.

Pokud je pouzdro akumulátoru prasklé nebo poškozené, nevkládejte jej wiccan pierdere în greutate cântece nabíječky. Akumulátor nerozbíjejte, nepouštějte na zem ani nepoškozujte.

Nepoužívejte akumulátor ani nabíječku, pokud byly vystaveny velkému úderu či došlo k jejich pádu, přejetí nebo poškození například propíchnutí hřebíkem, nanotehnologie pierdere în greutate kladivem nebo šlápnutí. Poškozené akumulátory by měly být vráceny do servisního centra k recyklaci. VÝSTRAHA: Přeprava akumulátoru může způsobit požár, pokud se póly akumulátoru dostanou do kontaktu s vodivými materiály, jako jsou klíče, mince, ruční nářadí a podobně.

Některé nástroje s velkými akumulátory stojí přímo na baterii, ale může dojít k jejich převržení. Zvláštní bezpečnostní pokyny pro lithium-iontové akumulátory li-ion Nespalujte akumulátory, i eco slim eco slim hivatalos oldal oldal jsou vážně poškozeny nebo zcela opotřebovány.

Akumulátor může v ohni explodovat. Při spalování lithium-iontových akumulátorů vznikají toxické výpary a látky. Dostane-li se obsah akumulátoru do styku s pokožkou, okamžitě zasažené místo omyjte mýdlem a vodou. Pokud se vám kapalina z akumulátoru dostane do očí, vyplachujte otevřené oči vodou po dobu 15 minut nebo dokud podráždění neustane. Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolyt se skládá ze směsi tekutých organických uhličitanů a solí lithia. Obsah otevřených článků akumulátoru může způsobit podráždění dýchacích cest.

Dbejte na přívod čerstvého vzduchu. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina z baterie se může vznítit, pokud je vystavena jiskrám a plameni.

Installation Manual TRXXL Ru SL Hu PL

Nabíječky Tato eco slim hivatalos oldal nevyžaduje žádnou úpravu a je navržena pro co nejjednodušší obsluhu. F Postup výměny eco slim hivatalos oldal. Před vložením akumulátoru zapojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě. Vložte akumulátor F do nabíječky, jak je znázorněno na obr.

Červený indikátor nabíjení začne blikat a indikuje, že nabíjení začalo. Ukončení nabíjení bude indikováno červeným indikátorem, které zůstane svítit.

Akumulátor je plně nabitý a může být použit nebo zůstat v nabíječce. Problémy jsou indikovány rychle blikajícím červeným světlem. Pokud k tomu dojde, znovu vložte akumulátor do nabíječky.

Asevedeași